സ്റ്റീൽ ഫർണീച്ചറുകൾ ഇന്റീരിയര്‍ ഭാഗമാവുമ്പോൾ.

സ്റ്റീൽ ഫർണീച്ചറുകൾ ഇന്റീരിയര്‍ ഭാഗമാവുമ്പോൾ.പണ്ടു കാലത്ത് വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഫർണിച്ചറുകളെല്ലാം വീട്ടിലെ തന്നെയുള്ള തടികൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച് എടുക്കുന്ന രീതിയാണ് കൂടുതലായും ഉണ്ടായിരുന്നത്. കസേര, കട്ടിൽ, വാതിലിന് ആവശ്യമായ കട്ടിള, ജനാലകൾ എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം വ്യത്യസ്ത ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള തടികൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു അത് മില്ലിൽ...