കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ വീടുപണി തീര്‍ക്കാന്‍.

കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ വീടുപണി തീര്‍ക്കാന്‍.നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്ന് വീടുപണി തീരാൻ എടുക്കുന്ന സമയവും രണ്ടാമത്തേത് നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ സാമഗ്രികളുടെ വിലക്കയറ്റവും ആണ്. ഇതിന് എന്താണ് പരിഹാരം എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്ന രീതിയാണ് സ്റ്റീൽ ഫ്രെയിമിൽ സ്ട്രക്ചർ...