സ്റ്റെയർ റൂം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ പലരും ചെയ്യുന്ന അബദ്ധങ്ങൾ ഇവയെല്ലാമാണ്.

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മിക്ക വീടുകളിലും ഒരു നില കെട്ടി സ്റ്റെയർ നൽകി സ്റ്റെയർ റൂം നൽകുകയാണ് പതിവ്. ഭാവിയിൽ വീടിന് മുകളിലത്തെ നില ആവശ്യമെങ്കിൽ എടുക്കാനാണ് ഇങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നത്. വീടിന് അകത്തു നിന്നും മുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് മിക്ക വീടുകളിലും സ്റ്റെയർ...

വീട് നിർമ്മാണത്തിൽ സ്റ്റെയർ സ്റ്റെയർകേസ് നൽകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇവയെല്ലാമാണ്.

വീട് നിർമ്മാണത്തിൽ സ്റ്റെയർ കേസുകൾക്കുള്ള പ്രാധാന്യം അത്ര ചെറുതല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇരു നില വീടുകൾ പണിയുക എന്നതാണ് മിക്ക ആളുകളും ചെയ്യുന്ന കാര്യം. എന്നാൽ സ്റ്റെയർകേസിൽ ഇത്രമാത്രം ശ്രദ്ധിക്കാൻ എന്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട. കാലത്തിനനുസരിച്ച് ഡിസൈനിലും വിലയിലും മാറ്റം...