വീട് പുതുക്കി പണിയുമ്പോൾ സ്റ്റെയർകേസ് മാറ്റി പണിയേണ്ടതുണ്ടോ? പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരവും.

പലപ്പോഴും വീടുപണിയുടെ ചിലവ് ചുരുക്കുന്നതിനായി പഴയ വീടിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നില നിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ വീട് നിർമിക്കുക എന്നതാണ് പലരും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതി. പഴയ വീടുകൾ അതേപടി നിലനിർത്തി റിനോവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വരും. ഇവയിൽ ഏറ്റവും...