സ്പൈറൽ ഗാർഡൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം.

സ്പൈറൽ ഗാർഡൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം.വീട്ടിൽ ഒരു ഗാർഡൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവരായി ആരും ഉണ്ടാകില്ല. മുൻകാലങ്ങളിൽ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് നാടൻ ചെടികൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി യായിരുന്നു പൂന്തോട്ടങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരുന്നത്. ഇന്ന് കൂടുതലായും ഗാർഡൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ പോട്ട്,മണ്ണ് ചെടികൾ എന്നിവയെല്ലാം നഴ്സറികളിൽ...