ഓണ് ഗ്രിഡ് സോളാർ സിസ്റ്റം: സമ്പൂർണ ഗൈഡ്

ഒരു വീടിന്റെ മുഴുവൻ വൈദ്യുതി ആവശ്യങ്ങളും കറന്റ് ബില്ലിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റം വളരെ വലുതാണ്. വലിയൊരു തുക തന്നെ ബില്ലിൽ അടയ്‌ക്കേണ്ടി വരും. അതിനാൽ പലരും ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുകയോ നിയന്ത്രിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണ് പതിവ്.  ഉപയോഗിക്കാനായി വില കൊടുത്ത് വാങ്ങി വെക്കുന്ന പല...

വീട്ടിലെ സ്‌ഥിരം സോളാർ ചോദ്യം: ഓൺ ഗ്രിഡ് ആണോ ഓഫ് ഗ്രിഡാണോ ?

ഓൺ ഗ്രിഡാണോ , ഓഫ് ഗ്രിഡാണോ  കൂടുതൽ പ്രയോജനം ? ഇതിനുള്ള ഉത്തരം ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടം , തടസ്സമില്ലാത്ത വൈദ്യുതി എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഏറ്റവും പ്രയോജനം തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇവ തമ്മിൽ ഒന്ന് താരതമ്യം ചെയ്യാം....