ഫർണിച്ചറില്‍ ചിലവ് ചുരുക്കാൻ സോഫാബെഡുകൾ.

ഫർണിച്ചറില്‍ ചിലവ് ചുരുക്കാൻ സോഫാബെഡുകൾ.ഫർണിച്ചർ ഡിസൈനിലും അവ നിർമ്മിക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിലും വലിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഫർണിച്ചറുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നത് എപ്പോഴും ചാലഞ്ച് ഏറിയ കാര്യമാണ്. ചെറിയ സ്ഥലത്തേക്ക് കുറഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന...