വീട് നിർമ്മിക്കാൻ ചെറിയ പ്ലോട്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ.

വീട് എന്ന സ്വപ്നം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് കടമ്പകൾ പലത് കടക്കേണ്ടതായി വരും. വീട് നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ സ്ഥലം കണ്ടെത്തുന്നതു മുതൽ അത് പൂർണ്ണതയിൽ എത്തുന്നതുവരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. പലപ്പോഴും ഭാഗം വെച്ച് കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് വീട് വയ്ക്കുക എന്ന രീതിയാണ് നമ്മുടെ...