ആറു സെന്റിലൊരു അതിമനോഹര വീട്.

ആറു സെന്റിലൊരു അതിമനോഹര വീട്.സ്വന്തം വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ചെങ്കിലും ആഡംബരം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും മിക്ക മലയാളികളും. എന്നാൽ പലപ്പോഴും സ്ഥല പരിമിതിയാണ് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു വലിയ വില്ലനായി മാറുന്നത്. എന്നാൽ ആഡംബരത്തിന് കുറവൊന്നും വരുത്താതെ എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ട്...