നാച്ചുറൽ ലൈറ്റും സ്കൈലൈറ്റ് വിൻഡോകകളും.

നാച്ചുറൽ ലൈറ്റും സ്കൈലൈറ്റ് വിൻഡോകകളും.വീട്ടിനകത്ത് ആവശ്യത്തിന് കാറ്റും വെളിച്ചവും വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും നമ്മളിൽ പലരും. സാധാരണ വിൻഡോകൾ നൽകുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വെളിച്ചം വീട്ടിനകത്തേക്ക് എത്തിക്കാനായി റൂഫിൽ നൽകുന്ന സ്കൈ ലൈറ്റ് വിൻഡോകൾക്ക് സാധിക്കും. വീടിന്റെ ആർക്കിടെക്ചറിൽ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ വിൻഡോ...