പൂമുഖം മിനുക്കാൻ ചില പൊടിക്കൈകൾ.

പൂമുഖം മിനുക്കാൻ ചില പൊടിക്കൈകൾ.വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന അതിഥികളെ ആദ്യമായി സ്വീകരിക്കുന്ന ഇടം എന്ന രീതിയിൽ പൂമുഖങ്ങൾക്കുള്ള പ്രാധാന്യം അത്ര ചെറുതല്ല. പണ്ടു കാലം തൊട്ടുതന്നെ വീടുകളിൽ പൂമുഖങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നു. മരത്തിൽ തീർത്ത ചാരുപടികൾ, വലിപ്പമേറിയ തൂണുകൾ എന്നിവയെല്ലാം...