ഒറ്റ നില വീടും മനോഹരമാക്കാം.

ഒറ്റ നില വീടും മനോഹരമാക്കാം.വീട് നിർമ്മാണത്തെ പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോൾ പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും വീട്ടിനകത്ത് ലഭിക്കാനായി ഇരുനില വീട് തന്നെ നിർമ്മിക്കണം എന്നതാണ്. എന്നാൽ വീട്ടിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിനും ആവശ്യങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായാണ് വീട് ഒരു നില വേണോ ഇരു നില...