വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ എയർ ഹോളുകൾ നൽകേണ്ടതിന്‍റെ പ്രാധാന്യം.

പഴയ കാലം തൊട്ടു തന്നെ വീട് നിർമിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായ വായുസഞ്ചാരം ലഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ചുമരുകളിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഹോളുകൾ ഇട്ടു നൽകാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ന് അത് കുറച്ചുകൂടി മാറി കോൺക്രീറ്റിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന വീടുകളിൽ ഒരു നിശ്ചിത വലിപ്പത്തിൽ റൂം,ലിവിങ് ഏരിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ...