ഷെൽഫ് ഒരുക്കാം – 10 ഷെൽഫ് ഡിസൈനുകൾ

ഷെൽഫ് ഡിസൈനുകൾ ചെറിയ വീടുകൾക്കും അതേപോലെ തന്നെ വലിയ വീടുകൾക്കും അച്ചടക്കവും മനോഹാരിതയും നൽകുന്ന ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് ഷെൽഫ് കൾ.വീട് മനോഹരമാക്കുന്ന 10 ഷേൽഫ് ഡിസൈനുകൾ പരിചയപ്പെടാം ഒരു വീടിന്റെ വൃത്തിയും അച്ചടക്കവും അറിയാൻ ആ വീടിന്റെ ഷേൽഫിലേക്ക് ഒന്നു...