വീടിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി: CCTV ക്ക് പുറമെ ബർഗ്ലർ അലാറം എന്തിന്??

Close-up of surveillance camera installation, male hand holds cctv camera നമ്മളുടെ വീടുകളിൽ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റംസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആവശ്യകത കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരള പോലീസിന്റെ ജാഗ്രത നിർദ്ദേശത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കേരള പോലീസിന്റെ ജാഗ്രതാ നിർദേശത്തിൽ പ്രധാനമായും...