കോമ്പൗണ്ട് വാളുകൾക്ക് പ്രാധാന്യമേറിയോ?

കോമ്പൗണ്ട് വാളുകൾക്ക് പ്രാധാന്യമേറിയോ?സ്വന്തം വീടിന്റെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പ് വരുത്താനായി വീടിനു ചുറ്റും മതിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന രീതി പണ്ടു കാലം തൊട്ടു തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ അതിര് വേർതിരിക്കാനായി മുളയുടെ മുള്ള് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പിവേലി ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ചിരുന്ന വേലികൾ പിന്നീട്...