സമ്പന്നത യുടെ പര്യായം!!!ഇന്ത്യയിലെതന്നെ ഏറ്റവും ചിലവേറിയ പത്ത് വീടുകൾ.

photo courtesy :unsplash ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ധാരാളം സമ്പന്നർ അധിവസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ. ഈ സമ്പന്നരുടെ അഭിരുചികളും അഭിമാനവും വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന നിരവധി കൊട്ടാര-വീടുകളും ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പല രാജ്യങ്ങളുടെയും ജിഡിപി യെക്കാളും...