എന്താണ് റാം​ഡ് എ​ർ​ത്ത് ഫൗണ്ടേ​ഷ​ൻ വീടുകൾ?

എന്താണ് റാം​ഡ് എ​ർ​ത്ത് ഫൗണ്ടേ​ഷ​ൻ വീടുകൾ?നിർമാണ സാമഗ്രികൾക്ക് ദിനം പ്രതി വില വർധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ചിലവ് കുറച്ച് എങ്ങിനെ വീട് നിർമിക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് മിക്ക ആളുകളും. മാത്രമല്ല പുതിയ രീതിയിലുള്ള നിർമ്മാണ രീതികൾ വീടിനകത്ത് ചൂട് കൂട്ടുന്നതിനും വൈദ്യുത...