മഴക്കാലവും ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങളുടെ സുരക്ഷയും.

മഴക്കാലവും ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങളുടെ സുരക്ഷയും.ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ട സമയമാണ് മഴക്കാലം. പലപ്പോഴും വീടിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഈർപ്പം കെട്ടി നിന്ന് ഷോക്ക് പോലുള്ള അപകടങ്ങൾ കൂടുതലായും സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത മഴക്കാലത്ത് കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേണം...