പ്ലൈവുഡ് ചരിതം!!ഏറ്റവും മികച്ച പ്ലൈവുഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അറിയേണ്ടതെല്ലാം

 ഇന്ന് ശുദ്ധമായ തടിയിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഫർണിച്ചറുകളോ കബോർഡുകളോ അല്ല കേരളത്തിലെ വീടുകളിൽ വ്യാപകമായി കാണുന്നത്. പകരം പ്ലൈവുഡിലോ അതിന്റെ വിവിധതരം നൂതന ഓപ്ഷനുകളോ ഉപയോഗിച്ചാണ്. ഹാർഡ്‌വുഡ് തുടങ്ങിയ പുതിയകാല അവതാരങ്ങൾ ഒരു തരത്തിൽ പ്ലൈവുഡ് ന്റെ വകഭേദങ്ങൾ  തന്നെയാണ്. എന്നാൽ പ്ലൈവുഡും...