ഷെൽഫുകൾ നിറഞ്ഞ പ്ലാസർ വില്ല.

ഷെൽഫുകൾ നിറഞ്ഞ പ്ലാസർ വില്ല.സ്വന്തം വീട് മറ്റുള്ള വീടുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. എന്നാൽ കാഴ്ചക്കാരെ മുഴുവൻ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച കാലിഫോർണിയയിലെ പ്ലാസർ വില്ല എന്ന വീടിന്റെ സവിശേഷതകൾ ചെറുതൊന്നുമല്ല. പുറം കാഴ്ചയിൽ ഒരു സാധാരണ വീടാണ്...