പേസ്റ്റൽ നിറങ്ങൾ ഇന്റീരിയറിൽ.

പേസ്റ്റൽ നിറങ്ങൾ ഇന്റീരിയറിൽ.വീടിന്റെ പെയിന്റിങ്ങിൽ വ്യത്യസ്ത വർണ്ണ ചാരുതകൾ തീർക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും നമ്മളിൽ മിക്ക ആളുകളും. പഴയ രീതികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഇന്റീരിയറിൽ ഡാർക്ക് നിറങ്ങൾ നൽകാൻ പലർക്കും വലിയ താല്പര്യമില്ല. വീടിനകത്ത് ഒരു അടഞ്ഞ പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും പോസിറ്റീവ് എനർജി...