ഓപ്പൺ കിച്ചൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ.

ഇന്ത്യക്കാർ ഭക്ഷണ സംസ്കാരത്തിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ പുലർത്തുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇടം വൃത്തിയുള്ളതും കൂടുതൽ ഭംഗിയുള്ളതും ആകണമെന്ന് കരുതുന്നു. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ചേർന്ന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചെറിയ അടുക്കളകൾ പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഓപ്പൺ...