ഓപ്പൺ കിച്ചൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുൻപായി.

ഓപ്പൺ കിച്ചൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുൻപായി.പഴയ രീതിയിലുള്ള അടുക്കളയെന്ന സങ്കല്പത്തെ പാടെ മാറ്റി മറിക്കുന്നവയാണ് ഇന്നത്തെ വീടുകളിലെ അടുക്കളകൾ. കിച്ചണുകളിൽ വ്യത്യസ്ത ഡിസൈനുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കിലും ഓപ്പൺ കിച്ചൻ രീതിയോടാണ് ആളുകൾക്ക് പ്രിയം കൂടുതൽ. ഇവ തന്നെ ഫാമിലി ലിവിങ് ഏരിയയോടെ ചേർന്ന്...