വീട്ടിൽ ഒരു ഓഫീസ് ഇടമൊരുക്കൂ…

ഒരു വർഷത്തിലധികമായി ഓഫീസ് ഇടങ്ങൾ വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് മാറിയിട്ട്. ഓഫിസ് അന്തരീക്ഷത്തിലിരുന്ന് സ്വസ്ഥമായി ചെയ്തിരുന്ന ജോലി തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ വീടകത്തിലേയ്ക്ക് ഒതുങ്ങി. എന്നാൽ വീടിനുള്ളിൽ ഏതെങ്കിലുമൊരു കോർണറിൽ ഇരുന്ന് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ജോലികൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ ചെയ്തു തീർക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? അന്തരീക്ഷം...

ഇങ്ങനെയും ഓഫീസ് മുറിയോ?? കടുപ്പം തന്നെ!!!

THE VIOLET | ഇതിന്മേൽ ക്രിയേറ്റീവ് ആയ ഓഫീസ് സ്‌പെയ്‌സ് സ്വപ്നങ്ങളിൽ മാത്രം. Gray ടോണിൽ റസ്റ്റിക് ആയ തീമിൽ ആണ് എക്സ്റ്റിറിയറും ഇന്ററിയറും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഉള്ളിൽ സാധാരണ ഓഫീസുകളിൽ കാണുന്ന മൂലകൾ ഒഴിവാക്കി വളരെ ഓപ്പൺ സ്പെയസുകൾ ആണ് നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത്....