സ്ഥലം വാങ്ങാം, വീട് വാങ്ങാം – കാശ് വേണ്ട NFT മതി!!

സാമ്പ്രദായിക കേന്ദ്രീകൃത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ബദലായി ഇന്ന് ദിനംതോറും അതിവേഗം ലോകത്തെ കീഴടക്കുകയാണ് ക്രിപ്റ്റോകറൻസി തരംഗം.  ഇതിൽതന്നെ നോൺ ഫഞ്ചിബിൾ ടോക്കൺ അഥവാ NFT-ലൂടെ ഇന്ന് കോടികളുടെ ക്രയവിക്രയങ്ങൾ നടക്കുന്നുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിൽ അധികവും ഡിജിറ്റൽ ആർട്ട് വർക്കുകളാണ് ക്രയവിക്രയം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്....

ദുബായ് മാതൃകയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ജിയോ: മുംബയിൽ ജിയോ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ ഉയരുന്നു

അംബീഷസായ കെട്ടിട നിർമ്മാണങ്ങളും രൂപകൽപ്പനയും ഒരു രാജ്യത്തെയും അതിൻറെ സമ്പത് വ്യവസ്ഥയെയും എങ്ങനെ ഉയർത്തുന്നു എന്നത് ദശകങ്ങളായി ലോകത്തെ കാണിച്ചുതരികയാണ് ദുബായ് നഗരം. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോജക്ടുകൾ വ്യാപാര മേഖലയ്ക്കും, ടൂറിസം മേഖലയ്ക്കും, അതുപോലെതന്നെ ആ നാട്ടിലെ ജനതയ്ക്കും ഏറെ ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും...

കേരളത്തിൻറെ ലൈഫ് മിഷൻ പ്രോജക്ട്: പരമാവധി ലഭിക്കാവുന്ന വീടിൻറെ വിസ്താരം എത്ര

കേരളത്തിൻറെ അഭിമാനമായ പദ്ധതികളിൽ ഒന്നാണ് ലൈഫ് മിഷൻ പ്രോജക്ട്. മറ്റ് അനേകം വികസന പരിപാടികൾക്ക് ഇടയിലും ലൈഫ്മിഷൻ പദ്ധതിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ജനസ്വീകാര്യതയും  മതിപ്പും ഓരോ ദിവസം കൊണ്ട് ഉയരുകയാണ്. അധികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന, വീടും സ്‌ഥലവും ഇല്ലാത്ത  കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീട് വെച്ചു...

പിന്നെയും പണി!! പുരയിടം ആയി തരംമാറ്റിയ നിലങ്ങളുടെ ന്യായവില വീണ്ടും പുതുക്കാൻ സർക്കാർ

അപേക്ഷകൾ 1.12 ലക്ഷം: ഭൂമി തരം മാറ്റാനായി 27 RDO ഓഫീസുകളിലായി 1.12 ലക്ഷം അപേക്ഷകളാണ് ജനുവരി 31 വരെ ലഭിച്ചത്.