മഴവെള്ള സംഭരണി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ.

മഴവെള്ള സംഭരണി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ.മഴക്കാലം ഇങ്ങെത്തി. പല രീതിയിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ മാത്രമല്ല മഴക്കാലം കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് ജലക്ഷാമം കൂടിയാണ്. കുടിവെള്ളത്തിനായി ഒരു സ്രോതസ്സ് കണ്ടെത്തുക തന്നെ വേണം. മഴക്കാലത്ത് ലഭിക്കുന്ന വെള്ളം ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്രോതസ്സ് ഉപയോഗിച്ച് സംഭരിച്ച് വെക്കുക എന്നതിലാണ് കാര്യം. വ്യത്യസ്ത...

കനത്ത വേനലിലും ശുദ്ധമായ തണുത്ത വെള്ളം ലഭിക്കാൻ കിണറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാം കളിമൺ റിങ്ങുകൾ.

ഏതൊരു വീടിനും ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണ് കിണറുകൾ.പലപ്പോഴും വേനൽക്കാലത്ത് വെള്ളം ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയും, കലങ്ങിയ വെള്ളം വരുന്ന അവസ്ഥയുമൊക്കെ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇന്ന് മിക്ക വീടുകളിലും ഒരു സാധാരണ കിണറും, കുഴൽ കിണറും വെള്ളത്തിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ വ്യത്യസ്ത...