വീട് നിർമ്മാണത്തിൽ റൂഫിങ്ങിനായി ഓട് ആണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കുക

മുൻ കാലങ്ങളിൽ മിക്ക വീടുകളിലും റൂഫിങ്ങി നായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ഓടുകൾ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് അതിൽ നിന്നും തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായി കോൺക്രീറ്റിൽ പണിത വീടുകളോടാണ് കൂടുതൽ പേർക്കും പ്രിയം. ഓടിട്ട വീടുകളിൽ ചോർച്ച പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതലായി കാണുന്നതും, ജീവികൾ വീട്ടിനകത്തേക്ക്...

എന്താണ് നാനോ സെറാമിക് റൂഫ് ടൈലുകൾ ? അവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും.

വീട് നിർമ്മാണത്തിൽ പഴമയെ കൂട്ടുപിടിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് മിക്ക ആളുകളും. ഓടിട്ട വീടുകൾ പലർക്കും ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിയ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇരുനില വീടുകളിൽ മുകളിലത്തെ നില പലരും ഇപ്പോൾ ഓട് പാകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അത്തരം ആളുകൾക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമായ ഒന്നാണ് നാനോ സെറാമിക്...