ദുബായ് മ്യൂസിയം ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ : ഭാവിയിലേക്ക് അനന്തമായ ഒരു ചുവടുവെയ്പ്

“നൂറു വർഷത്തേക്ക് നാം ജീവിക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ നൂറുവർഷം നിലനിൽക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കാനാകും.” – ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ്