മോഡേൺ ശൈലിയിലൊരു മൺ വീട്.

മോഡേൺ ശൈലിയിലൊരു മൺ വീട്. വീട് നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾക്ക് ദിനംപ്രതി വില വർധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിന് എങ്ങിനെ പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും എന്ന് ആലോചിക്കുന്നവർക്ക് മാതൃകയാക്കാവുന്ന ഒരു വീടാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അഖിലേഷിന്റെയും പ്രജിഷയുടെയും വീട്. 8 സെന്റ്...