മോഡേൺ രീതിയിൽ ബാത്ത്റൂമുകൾ പണിയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ.

വീട് നിർമിക്കുമ്പോൾ കിച്ചൻ, ലിവിങ് റൂം , മറ്റ് പ്രധാന മുറികൾ എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നവരാണ് മിക്ക ആളുകളും. എന്നാൽ പലപ്പോഴും ബാത് റൂമുകളുടെ പ്രൈവസി യെ പറ്റിയോ സ്ഥലത്തെ പറ്റിയോ പലരും ചിന്തിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കൃത്യമായ പ്ലാൻ നൽകാതെ...