വീട് നിർമ്മാണത്തിൽ മിക്കവർക്കും സംഭവിക്കാറുള്ള 5 അബദ്ധങ്ങൾ ഇവയെല്ലാമാണ്.

വീട് എന്ന സ്വപ്നത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്, ചിലവിനെ പറ്റിയുള്ള ധാരണ, പണം കണ്ടെത്തേണ്ട രീതി എന്നിങ്ങനെ വീട് പണിയിലെ ഓരോഘട്ടത്തിനും അതിന്റെതായ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വീട് പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായ തയ്യാറെടുപ്പുകളും...