ഓവർ ഹെഡ് വാട്ടർ ടാങ്കുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ

ഓവർ ഹെഡ് വാട്ടർ ടാങ്കുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ.നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എല്ലാ വീടുകളിലും ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത ഒന്നായി വാട്ടർ ടാങ്കുകൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഇവയിൽ തന്നെ ഓവർഹെഡ് രീതിയിലും, അല്ലാതെയും വാട്ടർ ടാങ്കുകൾ സുലഭമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത വലിപ്പത്തിലും മെറ്റീരിയലിലും നിർമ്മിച്ച ഓവർഹെഡ് വാട്ടർ...

ടോയ്ലറ്റ് പ്ലംബിങ് വർക്കുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മിക്ക വീടുകളിലും ഉണ്ടാകാറുള്ള അബദ്ധങ്ങൾ.

വീടുനിർമ്മാണത്തിൽ ടോയ്ലറ്റ് പ്ലംബിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. അതല്ല എങ്കിൽ പിന്നീട് ലീക്കേജ് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും, വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയുമെല്ലാം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. പ്രധാനമായും ടോയ്ലറ്റ് ഏരിയയിൽ നൽകുന്നത് ഒരു ക്ലോസെറ്റ്, ഷവർ, ചൂട് വെള്ളം ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഗീസർ...

വീടിന്റെ പ്ലംബിങ് വർക്കുകളിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പിന്നീട് പണം ചിലവഴിക്കേണ്ടി വരില്ല.

വീടുപണിയിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ട ഒന്നാണ് പ്ലംബിംഗ് വർക്കുകൾ .എന്നാൽ കൃത്യമായ പ്ലാനിങ് ഇല്ലാതെ പ്ലംബിങ് വർക്കുകൾ ചെയ്തു ഭാവിയിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പലർക്കും നേരിടേണ്ടി വരുന്നു. പ്ലംബിംഗ് വർക്കുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ദീർഘ കാലത്തേക്ക് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ആവശ്യമായി വരാത്ത രീതിയിൽ ആയിരിക്കണം...