മെറ്റൽ ഫ്രെയ്മില്‍ ഗാർഡനൊരുക്കാം.

മെറ്റൽ ഫ്രെയ്മില്‍ ഗാർഡനൊരുക്കാം.വീട്ടിൽ ഒരു ഗാർഡൻ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നത് മിക്ക ആളുകളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ്. വിശാലമായ സ്ഥലത്ത് വീട് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഗാർഡനിങ് അത്ര വലിയ പ്രശ്നമായി തോന്നില്ല എങ്കിലും ഫ്ലാറ്റുകളിൽ ഗാർഡൻ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല....