മണലാണ് കാര്യം – വിവിധതരം മണലുകളും, പ്രത്യേകതകളും

നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മണൽ പ്രധാനമായും മൂന്ന് തരമാണ് ആറ്റുമണൽM SandP Sand ഏറ്റവും മികച്ച മണൽ ഏതെന്ന ചോദ്യത്തിന് എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഉത്തരം ആകും; ആറ്റുമണൽ. പക്ഷേ സംഗതി കിട്ടാനില്ല . സ്വർണ്ണം ലോഹത്തിൽ പെട്ടതാണെങ്കിലും കിട്ടാക്കനി ആയപ്പോൾ നമ്മൾ...

മണലിന് പകരം ആകുമോ എം-സാൻഡ്.

വീട് പണിയുന്ന എല്ലാവരും നേരിടുന്ന സംശയമാണ് മണൽ ഉപയോഗിക്കണമോ എംസാൻഡ്‌ ഉപയോഗിക്കുമോ എന്നത്. മണലിന്റെ ഉപഭോഗം കാര്യമായി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മണൽവാരുന്നത് കർശനമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ കാരണം. മണൽ എന്ന പേരിൽ ലഭിക്കുന്നത് പാടങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റും വാരുന്നത് ആയതിനാൽ ഇവയ്ക്ക് ക്വാളിറ്റിയും...