ലിവിങ് ഏരിയ വ്യത്യസ്തമാക്കാനുള്ള വഴികൾ.

ലിവിങ് ഏരിയ വ്യത്യസ്തമാക്കാനുള്ള വഴികൾ.ഏതൊരു വീടിനെ സംബന്ധിച്ചും വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടെ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ലിവിങ് ഏരിയ. വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഇടം എന്ന രീതിയിൽ പണ്ടു കാലത്ത് നൽകിയിരുന്ന പൂമുഖങ്ങളുടെ സ്ഥാനമാണ് ഇന്ന് ലിവിങ് ഏരിയ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത്....

ചെറിയ ലിവിങ്‌ ഏരിയകൾ അടിപൊളിയാക്കാൻ.

ചെറിയ ലിവിങ്‌ ഏരിയകൾ അടിപൊളിയാക്കാൻ.വീട്ടിൽ അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഇടം എന്ന രീതിയിൽ ലിവിങ് ഏരിയ ക്കുള്ള പ്രാധാന്യം അത്ര ചെറുതല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്ലാറ്റുകളിൽ കുറഞ്ഞ സ്ഥല പരിമിതിക്കുള്ളിൽ നല്ല രീതിയിൽ ലിവിങ് ഏരിയ സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള...

അപ്പർ ലിവിങ് വീടുകളിൽ ആവശ്യമോ?

അപ്പർ ലിവിങ് വീടുകളിൽ ആവശ്യമോ?ഇരു നില വീടുകൾ എന്ന സങ്കല്പം വന്ന കാലം തൊട്ടു തന്നെ ലിവിങ് ഏരിയ ,ഡൈനിങ് ഏരിയ എന്നിവയ്ക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം ലഭിച്ചു. അതേ സമയം ഒരു അപ്പർ ലിവിങ് ഏരിയ ആവശ്യമാണോ എന്നത് ഇപ്പോഴും പലര്‍ക്കുമിടയില്‍...

ടീവി യൂണിറ്റ് വ്യത്യസ്തമായി അലങ്കരിക്കാം.

ടീവി യൂണിറ്റ് വ്യത്യസ്തമായി അലങ്കരിക്കാം.ഇന്ന് എല്ലാ വീടുകളിലും ടീ വി ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് വലിപ്പം കൂടിയ സ്മാർട്ട്‌ ടീവിക്കൾ വിപണി അടക്കി വാഴാൻ തുടങ്ങിയതോടെ എല്ലാവരും അത്തരം ടിവികൾ വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ നൽകാൻ തുടങ്ങി. മാത്രമല്ല ടിവി...

ലിവിങ് ഏരിയയും അലങ്കാരങ്ങളും.

ലിവിങ് ഏരിയയും അലങ്കാരങ്ങളും.ഏതൊരു വീടിനെയും സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ട ഒരിടമായി ലിവിങ് ഏരിയയെ കണക്കാക്കാം. വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന അതിഥികൾ കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കുന്ന ഒരിടം ലിവിങ് ഏരിയ ആയിരിക്കും . പുറത്തു നിന്ന് വരുന്നവർ മാത്രമല്ല വീട്ടിനകത്ത് ഉള്ളവരും പലപ്പോഴും...