ലിവിങ് ഏരിയയും ഫ്ലോറിങ്ങിന്റെ പ്രാധാന്യവും.

ലിവിങ് ഏരിയയും ഫ്ലോറിങ്ങിന്റെ പ്രാധാന്യവും.വീടിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ലിവിങ് ഏരിയക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതുണ്ട്. വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന അതിഥികളുടെ ശ്രദ്ധ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിടിച്ചു പറ്റുന്ന ഇടം ലിവിങ് ഏരിയ തന്നെയാണ്. ഫ്ലോറിങ്‌ മുതൽ വാളുകൾ വരെ വളരെയധികം...