അടുക്കളയിൽ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചം ലഭിക്കാൻ.

അടുക്കളയിൽ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചം ലഭിക്കാൻ.ഒരു വീടിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം വായുവും വെളിച്ചവും ലഭിക്കേണ്ട ഇടമാണ് അടുക്കള. പലപ്പോഴും വീട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി കഴിയുമ്പോൾ ആയിരിക്കും അടുക്കളയിൽ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത്. നാച്ചുറൽ ആയ വെളിച്ചത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം...

ആവശ്യം അറിഞ്ഞ് ലൈറ്റുകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാം

വീടിനു വേണ്ട ലൈറ്റിംഗ് അറിഞ്ഞു ചെയ്യാം.ഒരുപാട് ലൈറ്റുകൾ വാങ്ങി ചെലവ് കൂട്ടാതെആവശ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് ലൈറ്റുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം ലൈറ്റിംഗ് നെ മൂന്നായി തരം തിരിക്കാം 1 . AMBINET LIGHTING AMBINET LIGHTING എന്നാൽ ജനറൽ ലൈറ്റിംഗ് തന്നെ ആണ് . റൂമിലേക്ക്...

LED ലൈറ്റുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി

LED ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ഉയരുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും L.E.D ലൈറ്റുകൾ മങ്ങിയതാണോ? ഒരു L.E.D ലൈറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അത് എത്രതോളം വാട്ടേജു എടുക്കുന്നു എന്നതിലും എത്ര ലുമെൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിലുമാണ്.Incandescent & fluroscent ലാമ്പുകളെകാട്ടിലും L.E.D ലൈറ്റുകൾ ഒരു വാട്ട്സിൽ ക്രമത്തിൽ...

LED ലൈറ്റുകൾ സവിശേഷതകൾ അറിഞ്ഞ് സ്ഥാപിക്കാം

ലൈറ്റ് എമിറ്റിങ്ങ് ഡയോഡ് എന്നതിൻറെ ചുരുക്കമാണ് എൽ.ഇ.ഡി (L.E.D). പ്രകാശം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരുതരം ഡയോഡാണിത്. ഒരു പി-എൻ സന്ധി ഡയോഡാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് ഫോർവേഡ് ബയസിലാകുമ്പോൾ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുകയുംഇലക്ട്രോണുകൾ ഉത്തേജിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ഹോളുകളുമായി ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ സ്വതന്ത്രമാകുന്ന ഊർജം പ്രകാശമായി...