ഇടിമിന്നലിൽ നിന്നും വീടിന് സുരക്ഷയൊരുക്കാൻ SPD;വിശദമായി.

നമ്മുടെ വീടുകളിൽ KSEB യിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന voltage എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു single phase കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ 240V ഉം Three phase connection ആണെങ്കിക്കിൽ 415V ഉം ആണ്. എന്നാൽ ഈ കിട്ടി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വോൾടേജിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ...

ഇടിയും മിന്നലും എത്തിപ്പോയി. കരുതിയിരിക്കാം.

വീണ്ടും മഴക്കാലം എത്തിയിരിക്കുന്നു മഴയും ഇടിയും മിന്നലും മൂലമുള്ള അപകടങ്ങളും പത്രങ്ങളിൽ സ്ഥിര കാഴ്ചയാകുന്നു.പർവ്വതങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യവും വൃക്ഷ നിബിഡതയുമാണ് കേരളത്തിൽ ഇത്രയധികം മിന്നലുണ്ടാകാൻ കാരണം.ബംഗാളും, കാശ്മീരും, കേരളവുമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവുമധികം മിന്നലുണ്ടാകുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ. ചുരത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ളതിനാൽ പാലക്കാട്ട് മിന്നൽ കുറവാണ്. എന്നാൽ...