ചെങ്കൽ ക്ലാഡിങ് – ഗൃഹാതുരത്വം നിറഞ്ഞ വീട് ഒരുക്കാം

ചെങ്കൽ ക്ലാഡിങ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാം ചെങ്കല്ല് കൊണ്ട് നിർമിച്ച ഒരു വീട് മലയാളികളുടെ സ്വപ്നമാണ്.അത് കൊണ്ട് തന്നെ ചെങ്കല്ലിൽ പണിയുന്ന വീടുകൾക്ക് പ്രിയമേറുന്ന കാലമാണിത്. ചൂടിനെ ഒരു പരിധി വരെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ചെങ്കല്ലിന് കഴിയാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെങ്കല്ലിന് നമ്മുടെ നാട്ടിലും വിദേശങ്ങളിലും...

വീട് നിർമിക്കാൻ ഇഷ്ടികയോ അതോ വെട്ട്കല്ലോ; തിരഞ്ഞെടുക്കാം

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാദാരണ രണ്ടുരീതിയിൽ ആണ് ഭിത്തികൾ കെട്ടാറുള്ളത്…ഒന്ന് ഇഷ്ടിക, മറ്റൊന്ന് വെട്ടുകല്ല്. ഇഷ്ടിക ഇഷ്ടിക തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഉറപ്പും ബലവും നോക്കുക. അതിനായി അഞ്ചോ, പത്തോ പീസ് കല്ലുകൾ എടുത്തു മൂന്ന്, നാല് ദിവസം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചാൽമോശം ഇഷ്ടികകൾ...