വിസ്മയങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ലാലേട്ടന്‍റെ ഫ്ലാറ്റ്.

വിസ്മയങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ലാലേട്ടന്‍റെ ഫ്ലാറ്റ്.മലയാളത്തിന്റെ മഹാവിസ്മയം ലാലേട്ടൻ കൊച്ചിയിൽ വാങ്ങിയ പുതിയ ആഡംബര ഫ്ലാറ്റാണ് ഇപ്പോൾ വാർത്തകളിൽ ഇടം പിടിക്കുന്നത്. ഇതിനു മുമ്പും ലാലേട്ടൻ പല വീടുകളും സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവയിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി നിരവധി സവിശേഷതകളാണ് ഫ്ലാറ്റിനുള്ളത്. ലാലേട്ടന്റെ പുതിയ ഫ്ലാറ്റിന്റെ...