ചതുപ്പ് നിലത്തിലെ വ്യത്യസ്തമായ വീട്.

ചതുപ്പ് നിലത്തിലെ വ്യത്യസ്തമായ വീട്. വ്യത്യസ്തമായ വീട് എന്ന ആശയം പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് മാതൃകയാക്കാവുന്ന ഒരു വീടാണ് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ആർക്കിടെക്ട് അനൂപിന്റെയും കുടുംബത്തെയും വീട്. 14 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വീട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ചതുപ്പ് നിലത്തിലാണ്. 2022...