അടുക്കളയിൽ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചം ലഭിക്കാൻ.

അടുക്കളയിൽ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചം ലഭിക്കാൻ.ഒരു വീടിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം വായുവും വെളിച്ചവും ലഭിക്കേണ്ട ഇടമാണ് അടുക്കള. പലപ്പോഴും വീട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി കഴിയുമ്പോൾ ആയിരിക്കും അടുക്കളയിൽ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത്. നാച്ചുറൽ ആയ വെളിച്ചത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം...