കിച്ചൻ ഫ്ളോറിങ്ങിലെ പുതിയ ട്രെൻഡുകൾ.

കിച്ചൻ ഫ്ളോറിങ്ങിലെ പുതിയ ട്രെൻഡുകൾ.വീട് നിർമ്മാണത്തിലെ മാറുന്ന ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് കിച്ചൻ ഫ്ലോറിങ്ങിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മെറ്റീരിയലുകളുടെ കാര്യത്തിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നു. ഓപ്പൺ, മോഡുലാർ,സെമി മോഡുലാർ കിച്ചൻ ഡിസൈനുകൾ വീട് നിർമ്മാണത്തിൽ ട്രെൻഡ് സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ സ്ലീക്ക് ലൈൻ ഡിസൈനുകളോടാണ് കൂടുതൽ പേർക്കും...