കൂട്ടുകുടുംബത്തിന് വീട് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ആശയങ്ങൾ

ഇന്നത്തെ യുവതലമുറ അണുകുടുംബങ്ങളായി ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും കൂട്ടുകുടുംബം ആയി കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം നാൾക്കുനാൾ കൂടി വരുന്നുണ്ട്.  കൂട്ടുകുടുംബ സജ്ജീകരണങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങൾ നിരവധിയാണ് എന്നറിയാമല്ലോ.  കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം പോലെ തന്നെ, അത്തരം ഒരു മൾട്ടിജെനറേഷൻ വീടിൽ, അതിലെ ഓരോ താമസക്കാരുടെയും സൗകര്യങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും...