ഐലൻഡ് കിച്ചണും ചില അബദ്ധങ്ങളും.

ഐലൻഡ് കിച്ചണും ചില അബദ്ധങ്ങളും.പഴയ രീതിയിലുള്ള അടുക്കളയെന്ന സങ്കൽപ്പത്തെ പാടെ മാറ്റി മറിക്കുന്ന മോഡേൺ ശൈലിയിലുള്ള അടുക്കള ഡിസൈനുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് ഇന്ന് മിക്ക ആളുകളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ പരസ്പരം സംസാരിച്ചും ആശയങ്ങൾ പങ്കിട്ടും ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഒരിടം എന്ന രീതിയിൽ...