ഇൻസ്റ്റന്റ് മരങ്ങൾ ഗാർഡനിൽ ഇടം പിടിക്കുമ്പോൾ.

ഇൻസ്റ്റന്റ് മരങ്ങൾ ഗാർഡനിൽ ഇടം പിടിക്കുമ്പോൾ.പച്ചപ്പിന്റെ പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ആളുകൾ വീടിനു ചുറ്റും മരങ്ങൾ വച്ചു പിടിപ്പിക്കണമെന്ന ബോധത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു. മരം മുഴുവൻ വെട്ടി വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ വീടിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന അസഹനീയമായ ചൂടും, ശുദ്ധവായു ലഭിക്കാത്തതും ആളുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തുടങ്ങി....