അനുരാഗ കരിക്കിൻ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ട കണ്ടെയ്നർ വീടുകൾ: സ്ത്രീ സംരംഭകർ പൂനെയിൽ യാഥാർത്യമാക്കുന്നു!!

നിങ്ങൾക്കറിയാമോ?? ഇപ്പോൾ ദശകങ്ങളായി ദേശീയതലത്തിലും ആഗോളതലത്തിലും ഏറ്റവും വലിയ ചർച്ചാവിഷയമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനവും, പ്രകൃതിയുടെ പ്രകൃതി നാശത്തിനും കാരണമാകുന്ന അനവധി ഘടകങ്ങളിൽ 40 ശതമാനത്തോളം വഹിക്കുന്നത് നാം പല രീതികളിലാണ് ചെയ്യുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ്. പുനരുപയോഗം ചെയ്യാനാവാത്ത കോൺക്രീറ്റ് കട്ടകൾ അവൾ...

ഇത് സൂപ്പർ സിമന്റ്: ചാണകം ഉപയോഗിച്ച് നിർമിക്കുന്ന പ്രകൃതിദത്തമായ സിമന്റ് റെഡി!!

ചാണകം ഉപയോഗിച്ച് ഭിത്തി പ്ലാസ്റ്ററിങ് നടത്തിയാൽ വീടിനകം ചൂടുകാലത്ത് തണുപ്പോടെയും തണുപ്പുകാലത്ത് ചൂടോടെയും നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി.