ലാളിത്യം നിറച്ച് സാമന്തയുടെ വീട്.

ലാളിത്യം നിറച്ച് സാമന്തയുടെ വീട്. സെലിബ്രിറ്റികളുടെ വീടിനെ പറ്റി അറിയാൻ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്കുള്ള താല്പര്യം അത്ര ചെറുതല്ല. അത്തരം ആളുകൾ ഇന്റീരിയറിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഫർണിച്ചറുകൾ,നിറങ്ങൾ ഡിസൈനുകൾ എന്നിവയെല്ലാം അറിയാനുള്ള താല്പര്യം തന്നെയാണ് ആളുകളെ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന ഘടകം. ഇത്തരത്തിൽ വളരെയധികം...