ഈ വീട് സാധാരണ വീടുകൾ പോലെയല്ല, അറിഞ്ഞിരിക്കാം ലോകത്തിലെ തന്നെ ഒറ്റപ്പെട്ട വീടിന്‍റെ അറിയാ കഥകൾ.

ഒരു വീടിനെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ചുറ്റുപാടിനും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളും നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ട്.കൂടുതൽ ബഹളവും, മലിനീകരണവും ഇല്ലാതെ ദൂരെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഒരിക്കലെങ്കിലും ചിന്തിക്കാത്തവരായി ആരെങ്കിലുമുണ്ടോ....

വീട് വെക്കാൻ സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിനു മുൻപേ…

വീട് വെക്കാൻ റെഡി ആയി, കയ്യിൽ കുറച്ചു ക്യാഷ് ഒക്കെ ഒപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ചെറിയ ഒരു പ്ലോട്ട് വാങ്ങി വീട് വെക്കാൻ പോകുന്നവരിലേക്ക് ചെറിയ ഒരു ശ്രദ്ധ ക്ഷണിച്ചോട്ടെ 👍 E veedu അഡ്മിൻ ആയ മിസ്ഹാബ് അഹമ്മദ്...